Poziv za 17. sjednicu Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Županije Posavske

Vlada

Broj: 01-49-442/15

Orašje, 17.09.2015.g.

 

Na temelju članka 6. stavka 1. Poslovnika  o radu Vlade Županije Posavske („Narodne     novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), nakon razmatranja Zapisnika sa 16. sjednice, sazivam  17. sjednicu Vlade Županije Posavske i predlažem sljedeći:

 

D n e v n i   r e d 

 

  1. Prijedlog uredbe o porodnim naknadama zaposlenim majkama

2.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozicije „Grant za zaštitu okoliša“utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu

3.Prijedlo odluke o načinu korištenja sredstava utvrđenih u Proračunu Županije Posavske za 2015.godine na poziciji „Grantovi neprofitnim organizacijama i udruženjima građana“

  1. Prijedlog odluke o raspodijeli donirane poljoprivredne mehanizacije Županiji Posavskoj – traktori sa pripadajućim priključcima
  2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu vjerskim zajednicama na ime obnove i izgradnje sakralnih objekata
  3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu na ime realizacije športskih programa i aktivnosti
  4. Prijedlog odluke o odobravanju uplate sredstava na ime razlike doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za razdoblje 1999.-2003.godine
  5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti

9.Prijedlog rješenja o imenovnaju Povjerenstva za provedbu javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu neprofitnim organizacijama i udruženjima građana“

10.Prijedlog rješenja o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Povjerenstva za popis gotovine, potraživanja i obveza

11.Program mjera štednje

12.Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za angažiranje volontera u tijela državne službe u Županiji Posavskoj

13.Prijedlog rješenja o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Povjerenstva za procjenu šteta na materijalnim i drugim dobrima izazvanim djelovanjem prirodnih i drugih nesreća

14.Zahtjev Ministarstva unutarnjih poslova za davanje suglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta „viši samostalni referent za putne isprave“ u Odsjeku za administraciju Orašje, putem javnog natječaja

  1. Zahtjev Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa za davanje suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme ( koordinator za visoko obrazovanje za odjele Sveučilišta u Mostaru smještene u ŠC Orašje)
  2. Zahtjev Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa za davanje suglasnosti za isplatu po Rješenju o utvrđivanju visine naknade članovima povjerenstva za javne nabave u OŠ Vidovice
  3. Zahtjev Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike za davanje suglasnosti Jasni Vincetić za dodjelu nagrade za rezultate rada.
  4. Javni poziv za angažiranje volontera u tijela državne službe

 

Sjednica Vlade će se održati dana 22.09.2015.godine (utorak) sa početkom u 14,00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

 

                                                                                                Predsjednik Vlade

     Marijan Klaić, mag.ing.aedif

 

 

 

 

 

 

 

 

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti