Više

  Poziv za 41. sjednicu Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavske
  Vlada
  Broj:01-49-363/16
  Orašje,26.07.2016.g.
  Na temelju članka 6.(1) a u skladu s člankom 38.(2) Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), sazivam 41. sjednicu Vlade i nakon razmatranja Zapisnika sa 40 . sjednice Vlade Županije Posavske, predlažem sljedeći:
  D n e v n i r e d

  1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske
  2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu zdravstva rada i socijalne politike Županije Posavske
  3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu zdravstva rada i socijalne politike Županije Posavske
  4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske
  5. Prijedlog odluke o unosu i raspoređivanju transfera u Proračun Županije Posavske za 2016.godinu.
  6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime realizacije kulturno-špotskih programa i aktivnosti
  7. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme
  8. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za donošenje odluke o iznosu naknade
  9. Prijedlog zaključka o popuni upražnjenog radnog mjesta u Kantonalnom sudu u Odžaku
  10. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu u Uredu predsjednika Vlade
  11. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu mjesnim zajednicama sa područja Županije Posavske
  12. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračunu Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu prometa, veza, turizma i zaštite okoliša Županije Posavske
  Sjednica Vlade će se održati dana 28.07.2016.godine (četvrtak) sa početkom u 11,00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

   

  Predsjednik Vlade
  _________________________
  Marijan Klaić mag. ing. aedif.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti