Poziv za 48. sjednicu Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavske
Vlada
Broj:01-49-470/16
Orašje, 04.10.2016.g.

Na temelju članka 6.(1) a u skladu s člankom 38.(2) Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), sazivam 48. sjednicu Vlade i nakon razmatranja Zapisnika sa 47. sjednice Vlade Županije Posavske, predlažem sljedeći:

Dnevni red

1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za sufinanciranje obrazovanja i odgoja djece sa posebnim potrebama smještene u ustanovama za specijalizirano obrazovanje i odgoj u Federaciji Bosne i Hercegovine,
2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Orašje za provođenje postupka javne nabave usluga posebnog linijskog prijevoza učenika s posebnim potrebama za školsku 2016./2017. godinu,
3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Vladimira Nazora u Odžaku za provođenje postupka javne nabave radova adaptacije objekta Područne škole u Vrbovcu,
4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu Zavodu za javno zdravstvo Županije Posavske za nabavku cjepiva protiv sezonske gripe,
5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu Županijskoj bolnici Orašje za održavanje prostornih uvjeta i sredstava za rad,
6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Sveučilištu u Mostaru,
7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti,
8. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Proračunu Županije Posavske za 2016. godinu između Ministarstva financija i Vlade Županije Posavske,
9. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu udžbenika za učenike prvih razreda osnovnih škola na području Županije Posavske,
10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Vladi Županije Posavske na provedbu postupka javne nabave robe – jednog službenog automobila,
11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Zajedničkoj službi Vlade Županije Posavske na provedbu postupka javne nabave robe – dva službena automobila,
12. Prijedlog odluke o davnju suglasnosti Županijskoj upravi za inspekcijske poslove na provedbu postupka javne nabave robe – jednog službenog automobila,
13. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabave robe – jednog službenog automobila,
14. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu javne nabave robe – jednog službenog automobila,
15. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izradu Nacrta zakona o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj,
16. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izradu Nacrta granskog kolektivnog ugovora za policijske službenike u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske,
17. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izradu Nacrta granskog kolektivnog ugovora za osnovno i srednje školsko obrazovanje na području Županije Posavske,
18. Prijedlog zaključka o ovlašćivanju na potpisivanje,
19. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme,
20. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu,
21. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu za mjesec rujan.
Sjednica Vlade će se održati dana 05.10.2016.godine (srijeda) sa početkom u 13,00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

 

Predsjednik Vlade
_________________________
Marijan Klaić mag. ing. aedif.

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti