Poziv za dostavu ponuda za izradu šumskogospodarske osnove za državne i privatne šume za razdoblje 2019.-2028.

1410

Poziv_izrada šumskogospodarske osnove_2017

Projektni zadatak_šumskogospodarska osnova_2017