Više

  Priopćenje sa sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Marijana Klaić, predsjednika Vlade Županije Posavske zasjedala je županijska Vlada na kojoj je prihvaćen Dokument okvirnog proračuna Županije Posavske 2019 -2021.g. Donesena je Odluka o načinu korištenja sredstava utvrđenih u proračunu Županije Posavske za 2018.g. na poziciji „Grantovi neprofitnim organizacijama i udrugama građana“ u iznosu od 70.000,00 KM. Odlukom se utvrđuju uvjeti i kriteriji za dodjelu, a Javni poziv objavit će se na ovoj službenoj internet stranici Vlade ŽP.

  Vlada ŽP dala je suglasnost za osnivanje Predstavništva četiri županije ( Hercegovačko-neretvanske, Zapadnohercegovačke, Herceg-bosanske i Županije Posavske) pri Europskoj uniji. Ured će biti smješten u Bruxellesu. Otvaranje Predstavničkog ureda četiri županije ima za cilj pridonijeti procesu europskih integracija navedenih županija u europski prostor kroz razvijanje suradnje s drugim europskim regijama, ostvarivanjem partnerstva, te promicanjem interesa i projekata.

  Vlada Županije Posavske donijela je Odluku o izboru volontera u tijela državne službe u Županiji Posavskoj. Dana je suglasnosti Sveučilištu u Mostaru za donošenje Odluke o namjeravanoj integraciji Sveučilišta Mostar na način da se deset fakulteta i Akademija likovnih umjetnosti, koji su pravne osobe u sastavu Sveučilišta u Mostaru pripoje Sveučilištu u Mostaru u jedinstveni pravni subjekt pod nazivom „Sveučilište u Mostaru“.

  Vlada Županije Posavske donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava iz Grantova za poljoprivredu utvrđenih proračunom Županije Posavske za 2018.g. kao i Odluku o usvajanju izmjene Programa utroška sredstava iz Grantova za vodoprivredu utvrđenih proračunom Županije Posavske za 2018.g.

  Vlada ŽP je donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu sredstava iz proračuna Županije Posavske za 2018.g. političkim strankama i samostalnim zastupnicima. Aktom Skupštine ŽP Vlada ŽP i Ministarstvo financija obaviješteni su da Tomo Jurkić, zastupnik u Skupštini od 14.06. 2018.g. djeluje kao samostalni zastupnik u Skupštini. Slijedom navedenog izvršen je ponovni obračun pripadajućih iznosa političkim strankama i samostalnim zastupnicima.

  Vlada Županije Posavske odobrila je proračunsko izdvajanje sredstava od 5.000,00 KM Dječje vrtiću „Pčelica“ Orašje u svrhu sufinanciranja građevinskih radova kao i 5.000,00 KM Centru za socijalni rad Odžak u svrhu potpore redovitom poslovanju. Odobrena su također sredstva u iznosu od 3.000,00 KM u svrhu sufinanciranja obilježavanja Dana dragovoljnih darivatelja krvi. Iz Proračuna ŽP za 2018.g. odobren je iznos od 15.000,00 KM u svrhu realizacije povrata poreza na dohodak. Odlukom je odobren iznos od 5.000,00 KM općini Domaljevac- Šamac u svrhu sufinanciranja manifestacije „Dani općine Domaljevac-Šamac“. Odobrena su financijska sredstva u iznosu od 22.000,00 KM za obnovu sakralnih objekata.

  Vlada ŽP odobrila je također i izdvajanje sredstava iz proračuna ŽP za 2018.g. na ime realizacije kulturno športskih programa i aktivnosti u ukupnom iznosu od 19.000,00 KM.
  Donesena je i Odluka o odobravanju proračunskih sredstava za 2018.g. za tri općine Županije Posavske na ime sufinanciranja prijevoza učenika za travanj školske 2017/2018.g. u ukupnom iznosu od 39.291,99 KM. Donesena je Odluka o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti centralnoj Osnovnoj školi Stjepana Radića u Boku za provođenje postupka javne nabave – Radovi na vanjskom uređenju školskog dvorišta.

  Vlada Županije Posavske donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom ŽP za 2018.g. na poziciji Grantovi za informiranje. Za tri radio postaje sa sjedištem na području Županije Posavske predviđen je proračunskih iznos od 40.000,00 KM.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti