Više

  U Federaciji BiH proglašeno stanje nesreće

  Najčitanije

  MAKSIMALNO POJAČATI PROVOĐENJE MJERA
  S CILJEM SPRJEČAVANJA ŠIRENJA KORONAVORUSA

  Vlada Federacije BiH je na današnjoj (16.03.) 214. tematskoj sjednici, održanoj u Sarajevu, usvojila informaciju o pojavi novog koronavirusa (COVID-19) u Federaciji BiH, te mjerama i aktivnostima koje poduzimaju nadležne institucije vlasti u FBiH, kao i sektoru zdravstva u FBiH.

  Sjednicu je sazvao premijer Federacije BiH Fadil Novalić, a na nju su, uz članove Federalne vlade, pozvani premijeri svih deset kantona u Federaciji BiH, te čelnici Udruženja poslodavaca FBiH, Saveza samostalnih sindikata BiH, Privredne komore FBiH, Porezne uprave FBiH, Federalne uprave policije, Federalne uprave civilne zaštite, Federalne uprave za inspekcijske poslove, Federalnog zavoda za programiranje razvoja, Federalne direkcije robnih rezervi, Crvenog križa FBiH i Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

  Sve nadležne institucije vlasti u Federaciji BiH, krizni štabovi u FBiH, nadležna ministarstva zdravstva, zavode za javno zdravstvo u FBiH, Federalna i kantonalne uprave za inspekcijske poslove i zdravstvene ustanove Vlada je danas zadužila da maksimalno pojačaju provođenje svih restriktivnih i raspoloživih mjera s ciljem sprječavanja širenja novog koronavirusa (COVID-19) na teritoriji Federacije BiH.

  Vlade kantona zadužene su da u izvršavanje naredbi Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva uključe sva kantonalna ministarstva u čijoj je nadležnosti izvršenje pojedinačnih naredbi na području kantona, posebno policijske službenike kantonalnih uprava policije u slučajevima kada se utvrdi da osoba ne izvršava propisanu joj mjeru zaštite u skladu sa Zakonom o zaštiti građana od zaraznih bolesti, te postoji osnovana sumnja da je počinjeno krivično djelo kažnjivo po Krivičnom zakonu Federacije BiH.

  Federalna uprava civilne zaštite zadužena je da na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, osigura u što kraćem roku operativnost sredstava namijenjenih za nabavu opreme, karantena i drugog.

  Vlada Federacije BiH će se obratiti Vijeću ministara BiH te zatražiti hitnu izmjenu člana 10. Zakona o javnim nabavkama kako bi bilo osigurano izuzeće od primjene ovog zakona kod nabavke opreme i drugog za potrebe suzbijajanja širenja koronavirusa.

  Vlada Federacije BiH je zdravstvenin ustanovama dala saglasnost za nabavku opreme i medicinskih sredstava neophodnih za suzbijanje koronavirusa, prema članu 10. Zakona o javnim nabavkama, a u vezi člana 187. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

  Federalna vlada će od Vijeća ministara BiH zatražiti da provođenje mjera koje se odnose na primjenu Procedura nadzora putnika u međunarodnom prometu kao odgovor na pojavu novog koronavirusa, a koje su se do sada primjenjivale prema svim putnicima koji dolaze s područja NR Kine, Italije, Južne Koreje, Irana, Francuske, Njemačke i Španije, od sada primjenjuje na sve putnike, bez obzira iz koje zemlje dolaze. U tom smislu potrebno je naložiti nadležnim tijelima da svim putnicima koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu, bez obzira da li su bh. ili strani državljani – bude propisana mjera ograničavanja kretanja na razdoblje od 14 dana – samoizolacija.

  Federalno ministarstvo zdravstva će, u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Federacije BiH i Federalnom upravom za inspekcijske poslove, putem Ministarstva civilnih poslova BiH ostvarivati kontiniuranu suradnju s nadležnim tijelima Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH s ciljem osiguranja jednakog postupanja u ovoj situaciji na području cijele Bosne i Hercegovine.

  Zaduženo je Federalno ministarstvo zdravstva da kontinuirano sarađuje sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, te drugim međunarodnim organizacijama, čija bi pomoć doprinijela efikasnijem suzbijanju novog koronavirusa u Federaciji BiH.

  Vlada Federacije BiH će u Budžetu FBiH osigurati sredstva za prijem tri nova državna službenika u Federalno ministarstvo zdravstva s ciljem adekvatnog odgovora na pojavu koronavirusa u Federaciji BiH.

  Vlada FBiH će, u skladu sa inicijativom Vlade Kantona Sarajevo od 14.3.2020. godine, odmah raskinuti ugovor sa Univerzitetom u Sarajevu – Institutom za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo kojim je prostor od 1.560 m2 koji spada u zdravstveni prostor u krugu Opće bolnice „Prim. dr. Abdulkah Nakaš“ dst na korištenje bez naknade i odmah zaključiti ugovor o dodjeli ovog prostora Zavodu za javno zdravstvo FBiH – Službi za epidemiologiju.

  PROGLAŠENA NESREĆA UZROKOVANA POJAVOM KORONAVIRUSA NA PODRUČJU FBiH

  Federalna vlada donijela je Odluku o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID – 19) na području Federacije BiH.

  Radi provođenja mjera zaštite i spašavanja ljudi na ugroženom području, Vlada Federacije BiH određuje da se sva Federalna ministarstva, uprave i upravne organizacije, pravni subjekti i druge institucije stave na raspolaganje Federalnom štabu civilne zaštite, te da nadležni kantonalni i općinski/gradski štabovi civilne zaštite takođe stave na raspologanje sve raspoložive resurse koji će, prema planovima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, biti korišteni na ugroženim područjima.

  Prema Planu zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u FBiH, u svim federalnim ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama i zavodima odmah treba uvesti pasivno dežurstvo s ciljem izvršenja naredbi Federalnog štaba civilne zaštite.

  U skladu s Federalnim planom i zahtjevima sa ugroženih područja, zadužen je Federalni štab civilne zaštite da aktivira odgovarajuće federalne službe zaštite i spašavanja i federalne specijalizirane jedinice civilne zaštite, a po potrebi i druge pravne subjekte, javna preduzeća i građane radi pružanja pomoći na ugroženom području.

  Troškovi koji nastanu angažiranjem Federalnog štaba civilne zaštite, federalnih službi i jedinica, te dodatnim planskim angažiranjem nedostajućih resursa tokom provođenja akcija zaštite i spašavanja ljudi na ugroženim područjima, bit će pokriveni iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, uz prethodnu saglasnost Vlade Federacije BiH, a u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, Budžeta Federacije BiH za 2020. godinu i drugih finansijskih izvora, u skladu s važećim propisima.

  Zadužen je Federalni štab civilne zaštite da, u skladu sa Federalnim planom i važećim zakonskim propisima, preuzme sve aktivnosti oko koordinacije i rukovođenja akcijama zaštite i spašavanja ljudi na ugroženom području.

  Kada budu sagledani svi resursi općina/grada, kantona i Federacije BiH, a na temelju procjene stanja na ugroženom području, treba ostvariti kontakte, u skladu sa operativnim procedurama, sa Ministarstvom sigurnosti BiH radi traženja pomoći Oružanih snaga BiH, te traženja međunarodne pomoći u skladu sa utvrđenim procedurama.

  Svi rukovodioci organa uprave i upravnih organizacija FBiH i kantona, općinskih/gradskih službi za upravu i pravnih osoba i drugih institucija, dužni su osigurati provođenje naredbe nadležnih štabova civilne zaštite.

  ZADUŽENJA CIVILNOJ ZAŠTITI

  Vlada FBiH je prihvatila informaciju o poduzetim mjerama i aktivnostima Federalnog štaba civilne zaštite i Federalne uprave civilne zaštite vezanim za pojavu koronavirusa.

  Federalnu uprava civilne zaštite i Federalni štab civilne zaštite Vlada je zadužila da, u okviru svojih nadležnosti, kontinuirano prate i analiziraju stanje vezano za pojavu koronavirusa na području FBiH i o tome izvještavaju Vladu FBiH.

  Zadužena je Federalna uprava civilne zaštite da, s ciljem zaštite i sprječavanja širenja koronavirusa, stavi na raspolaganje zalihe opreme i materijalno-tehničkih sredstava i da, po potrebi, u stanje pripravnosti stavi pripadnike federalnih specijaliziranih jedinica civilne zaštite i službi zaštite i spašavanja FBiH.

  FEDERALNE ROBNE REZERVE STAVITI NA RASPOLAGANJE

  Na današnjoj sjednici je Federalna direkcija robnih rezervi zadužena da sve robe koje se nalaze na stanju u najkraćem vremenu stavi na raspolaganje Vladi Federacije BiH, odnosno Kriznom štabu.

  Robe iz federalnih robnih rezervi trebaju biti plasirane na tržište Federacije BiH preko određenih federalnih institucija ili ustanova (ciljano prema određenim skupinama stanovništva.

  Za potrebe centralnog skladišta institucija u Federaciji BiH (Crveni križ FBiH, Federalna uprava civilne zaštite, Uprava za inspekcijske poslova FBiH, Porezna uprava FBiH), Vlada će Federalnoj direkciji robnih rezervi odobriti korištenje dodatnog magacinskog prostora u “Matrezu” Visoko. Federalna direkcija robnih rezervi će formirati operativni tim za prijem i otpremu roba u/iz “Matreza” Visoko.

  Cijeneći potrebe za određenim robama, Federalna direkcija robnih rezervi će sredstva planirana za nabaku stalnih sredstava u 2020. godini (dva miliona KM) usmjeriti u nabakvu tih roba.

  PLATFORMA BH TELECOMA ZA ONLINE NASTAVU

  BH Telecom d.d. Sarajevo obavijestilo je učesnike današnje tematske sjednice da je Uprava ovog društva donijela Odluku o odobravanju korištenja IPTV platforme i svih drugih neophodnih i pratećih resursa za odvijanje online nastave u skladu s tehničkim mogućnostima BH Telecoma.

  Potrebno je da BH Telecom u periodu trajanja Naredbe o obustavi nastave u osnovnim, srednjim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama za potrebe odvijanja online nastav omogući besplatno distribuiranje obrazovnih video materijala putem IPTV platforme posredstvom servisa MojaTV i dodatnih servisa u okviru kojih se pruža usluga distribucije video sadržaja krajnjim korisnicima.

  S ciljem što efikasnijeg održavanja nastavnih aktivnosti, BH Telecom stavlja na raspolaganje resurse Enterprise Cloud, koji omogućava korištenje infrastrukture BH Telecoma za obradu i pohranu podataka, sa svim vezanim elementima zaštite.

  PREPORUKE ZA POSLODAVCE I RADNIKE

  Vlada FBiH je, u vezi sa postupanjem poslodavaca i radnika, a s ciljem sprječavanja bolesti izazvane koronavirusom (COVID-19), na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, dala više preporuka poslodavcima.

  Jedna od njih je da provedu posebne mjere zaštite kojima će spriječiti nastupanje štetnih posljedica po zdravlje radnika, tako da radnicima skrate trajanje radnog vremena, ukoliko to proces rada dozvoljava.

  Poslodavcima koji zapošljavaju veći broj radnika preporučeno je da reorganizuju radno vrijeme, ukoliko to proces rada dozvoljava, te da rad koji se odvija u jednoj smjeni rasporede u dvije smjene, kako bi bila izbjegnuta koncentracija većeg broja radnika na jednom mjestu.

  Radnicima treba dati upute za rad od kuće, ukoliko je to zbog prirode posla moguće, odnosno ukoliko to proces rada dozvoljava.

  Treba omogućiti korištenje godišnjeg odmora radnicima, kao i korištenje odsustva u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.

  Radnicima, roditeljima malodobne djece do 10 godina, treba omogućiti odsustvo s posla jednom roditelju, u slučaju da oba rade.

  Treba otkazati sva službena putovanja u državi i inostranstvu, a posebno ona na koja bi bili upućivani radnici s dijagnosticiranim hroničnim oboljenjima. Prilikom upućivanja na službena putovanja koja nije moguće otkazati, potrebno je radnike uputiti na instrukcije koje su izdale nadležne zdravstvene institucije i ustanove na područjima gdje putuju, te radnicima treba obezbijediti odgovarajuća zaštitna sredstva, kao što su maske, sredstva za dezinfekciju i slično.

  Poslodavci su obavezni, u skladu s propisima iz oblasti zaštite na radu, osigurati redovno i pojačano provođenje higijenskih mjera u radnim i pomoćnim prostorijama, a koje, između ostalog, podrazumijevaju čišćenje i dezinfekciju prostora, kao i redovnu ventilaciju i provjetravanje.

  Preporučeno je otkazivanje sastanaka s većim brojem učesnika. Također, sastanci koji su neophodni, trebali bi biti organizovani u što većim prostorijama, uz dovoljan razmak između učesnika sastanka (1-2 metra).

  Poslodavci i radnici se upućuju da, u vezi s regulisanjem privremene spriječenosti za rad, usljed novonastalih okolnosti, postupaju u skladu sa uputama Federalnog ministarstva zdravstva. Upućeni su i da u svemu postupaju u skladu s preporukama Federalnog ministarstva zdravstva, a koje su date poslodavcima i radnicima na teritoriji Federacije BiH.

  ZADUŽENJA I PREPORUKE ZA BANKARSKI I POREZNI SISTEM

  Federalna vlada je zadužila Agenciju za bankarstvo Federacije BiH da kontinuirano prati i analizira sve dostupne informacije, te razmatra mjere i aktivnosti za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih vorisom COVID-19 i za očuvanje stabilnosti bankarskog sistema, u skladu sa Zakonom o Agenciji za bankarstvo FBiH, a s ciljem ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pojavom koronavirusa na privredu, građane i bankarski sistem u FBiH.

  Agencija je dužna i da, u najkraćem roku, pristupi donošenju podzakonskih akata kojima se podržavaju ključne mjere za ublažavanje efekata COVID-19 na bankarski sistem, privredu i građane u FBiH.

  Vlada upućuje preporuku poreznim obveznicima da upute zahtjeve Poreznoj upravi FBIH za umanjenje akontacije poreza na dobit u skladu sa članom 52. stav (4) tačka c) Zakona o porezu na dobit. Posebno se to odnosi na obveznike koji se bave izvoznim aktivnostima, djelatnostima prijevoza, turizma i drugim na koje utiče pandemija COVID-19.

  Preporučeno je Poreznoj upravi FBiH da prihvata zahtjeve za reprogramiranje duga po sporazumima o izmirenju porezne obaveze odgođenim ili plaćanjem u ratama upućenim od strane poreznih obveznika kojima se smanjuje iznos rate ili produžava period plaćanja.

  Ovoj upravi je preporučeno i da svoje ljudske i materijalne kapacitete preusmjeri s drugih poslova na poslove koji su nužni i u vezi s preporukama Vlade Federacije BiH. Upućena je preporuka poreznim obveznicima da koriste dostupni online sistem Porezne uprave FBiH za podnošenje poreznih prijava.

  Jedna od preporuka je i izmjena Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak u svrhu smanjenje iznosa plaćanja paušalnog poreza na dohodak kod paušalaca – obveznika poreza na dohodak.

  Vlada Federacije BiH će iz komisionih sredstava i drugih raspoloživih sredstava formirati Jamstveni/Garancijski fond iz kojeg bi se davala jamstva bankama za nove kredite za likvidnost privrednim subjektima (za obrtna sredstva, plaće zaposlenima i slično), prioritetno sektorima koji su najugroženiji od posljedica pandemije COVID-19.

  Vlada će razmotriti mogućnost formiranja posebnih kreditnih linija za tekuću likvidnost u saradnji s međunarodnim finansijskim institucijama (nabavka repromaterijala i plaćanje javnih prihoda i doprinosa) pod povoljnim kamatnim stopama, s prihvatljivim rokom otplate i uz period.

  NEPOSREDNA KONTROLA CIJENA ZA OSNOVNE ŽIVOTNE NAMIRNICE I HIGIJENSKE POTREPŠTINE

  Federalna vlada donijela je Odluku kojom je utvrdila postojanje uslova za propisivanje mjera neposredne kontrole cijena na području Federacije Bosne i Hercegovine, a kao mjeru ove kontrole propisuje za pojedine proizvode zadržavanje cijena na zatečenom nivou, odnosno određenom nivou (zatečene cijene).

  Mjere neposredne kontrole odnose se na proizvode u nadležnosti kantona, grada i općine propisane članom 9. Zakona o kontroli cijena, kao i na ostale osnovne životne namirnice i osnovne higijenske potrepštine, koje prodaju privredna društva i druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju trgovinu na veliko i na malo.

  Privredna društva i druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju trgovinu na veliko i na malo, obavezni su za proizvode koji su na usvojenoj listi, primjenjivati cijene na nivou zatečenom 5.3.2020. godine.

  Na listi proizvoda na koje se primjenjuju mjere neposredne kontrole cijena su sve vrste brašna, sve vrste hljeba, peciva i drugih pekarskih proizvoda od brašna i žitarica, mlijeko i mliječne prerađevine, jaja i proizvodi od jaja, šećer, so za ljudsku prehranu, riža, tjestenina, margarin, sve vrste svježeg mesa, ribe i njihove prerađevine, voće i povrće, mesne konzerve, riblje konzerve, voda za piće, jestivo ulje, hrana za dojenčad, dijetetski proizvodi, pelene za jednokratnu upotrebu za djecu i odrasle, higijenski ulošci, deterdžent za veš, deterdžent za suđe.

  Također, na listi su sapun, sredstva za dezinfekciju vode, prostora i ruku (uključujući koncentrirani alkohol), toaletni papir, pasta za zube, zaštitni kombinezoni i druga zaštitna i medicinska odjeća i obuća, zaštitne naočale i viziri, zaštitne rukavice, zaštitne navlake za cipele, zaštitne maske-hirurške, zaštitne maske za lice FFP2 i FFP3 i posteljno i ostalo rublje za zdravstveni sistem.

  Vlada FBiH će u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove odluke obavijestiti Parlament Federacije BiH o mjerama neposredne kontrole.

  Za realizaciju i nadzor nad provođenjem ove odluke zaduženi su federalna, kantonalna, gradska i općinska tržišna inspekcija.

  ZADUŽENJA FEDERALNOJ UPRAVI ZA INSPKEKCIJSKE POSLOVE

  Danas je Vlada FBiH zadužila Federalnu upravu za inspekcijske poslove da kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova kontinuirano dostavlja detaljne podatke u tabelarnoj formi o izrečenim mjerama prema osobama kojima je određena mjera izolacije, a s ciljem njihovog efikasnijeg praćenja.

  Ova uprava će kontinuirano sa inspekcijskim organima Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH razmjenjivati podatke u vezi s kontrolisanim osobama i obavezama izricanja mjera izolacije.

  Vlada FBiH je Direkciji za civilno vazduhoplovstvo BiH uputila zahtjev da poduzme aktivnosti prema Komitetu zračnih operatera AOC SJJ kako bi prema aviokompanijama koje transportuju putnike iz svijeta na međunarodne aerodrome Sarajevo, Tuzla i Mostar bile preduzete potrebne aktivnosti i putnicima kabinsko osoblje tokom leta podijelilo sanitarne upitnike. Upitnike bi putnici popunjavali prije slijetanja aviona na naše aerodrome, izvijestili su iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti