Više

  Vlada Županije Posavske o normativnim i financijskim dokumentima, te Strategiji za borbu protiv korupcije

  Najčitanije

  Uz predsjedanje predsjednika Vlade Županije Posavske Marijana Klaića održana je 38. sjednica Vlade Županije Posavske. Vlada ŽP usvojila je Prijedlog zakona o prostornom uređenju i građenju  Županije Posavske, te će biti proslijeđen u skupštinsku proceduru. Vlada je usvojila Nacrt zakona o porodnim naknadama zaposlenim majkama, i bit će proslijeđen u skupštinsku proceduru.

  Zakonom o prostornom uređenju i građenju Županije Posavske uređuju se uz ostalo načela za plansko uređenje prostora, organizacija sustava prostornog uređenja, vrste i sadržaj, način izrade i postupak usvajanja planskih dokumenata, planovi i pravila provođenja planskih dokumenata, vršenje inspekcijskog nadzora nad provođenjem zakona, uvjeti projektiranja, građenja, uporabe i održavanja građevine, tehnička svojstva i drugi uvjeti koje moraju zadovoljavati građevine, građevinski materijali, proizvodi i oprema koji se grade ili ugrađuju za izgradnju objekata na području Županije Posavske, te sadržaj investiciono tehničke dokumentacije, uvjeti za obavljanje poslova izgradnje, nadzora, te postupci izdavanja odobrenja za građenje i za uporabu, kao i obveze i nadležnosti urbanističko-građevinske inspekcije, kao i kaznene odredbe.

  Zakonom o porodnim naknadama zaposlenim majkama uređuje se pravo na porodnu naknadu za zaposlene majke, postupak za ostvarivanje prava, način financiranja porodnih naknada, te druga pitanja značajna za ostvarivanje navedenog  prava u Županiji Posavskoj.

  Na zasjedanju Vlade ŽP razmatrano je i usvojeno Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-31.03.2016.  Prema pregledu prihoda, primitaka i financiranja te rashoda i izdataka Proračuna Županije Posavske u tom su razdoblju, navela je ministrica financija Nada Ćulap, ostvareni prihodi, primici i financiranje u iznosu od 9.009.448 KM odnosno 22,79 %. U istom razdoblju izvršeni rashodi i izdaci iznose 7.491.042 KM, odnosno 19,04%, čime je ostvaren višak prihoda nad rashodima Proračuna Županije Posavske u iznosu od 1.518.406 KM. Što se pak tiče utroška tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za razdoblje od prva tri ovogodišnja mjeseca, ukupno planirana sredstva na tekućim pričuvama u fiskalnoj 2016. godini iznose 760.000 KM. U razdoblju od 01.01. do 31.03.2016. godine utrošeno je ukupno 17.200 KM ili 2,26%. Sredstva su trošena, navela je ministrica Ćulap minimalno, i to iznimno uglavnom za socijalnu kategoriju građana i kao pomoć u liječenju.

  Vlada Županije Posavske prihvatila je prijedlog Strategije za borbu protiv korupcije u Županiji Posavskoj za period 2016 – 2019 g. – Vlada ŽP ovim normativnim aktom odražava bezuvjetnu političku opredijeljenost za borbu protiv korupcije i stvaranja sustavnih rješenja za učinkovito sprječavanje i suzbijanje korupcije na svim razinama vlasti u ŽP. Strategijom su jasno definirane vizije, načela i ciljevi, određen je normativni, institucionalni i društveni okvir za borbu protiv korupcije, prioritetne oblasti, a zatim i područja od posebnog značaja za stabilizaciju i jačanje ŽP. Vlada ŽP je Strategijom utvrdila da su za ŽP od posebnog značaja područja u kojima treba poduzeti sve raspoložive protukoruptivne mjere: javne financije, zdravstvo, obrazovanje, graditeljstvo i prostorno uređenje, poljoprivreda, šumarstvo i vodoprivreda, te pravosuđe i unutarnji poslovi, kazala je uz u pojašnjenju Ivanka Stanić, predsjednik interresorne radne skupine za izradu prijedloga Strategije za borbu protiv korupcije u Županiji Posavskoj.

  Tijekom zasjedanja Vlade ministrica pravosuđa i uprave Ana Andrić istaknula je kako je Vlada ŽP odlučna razvijati i unapređivati svoj pravni okvir, institucije i kapacitete, kao i upotrijebiti sve raspoložive kapacitete u borbi protiv korupcije. Vlada ŽP će stvoriti sve neophodne pretpostavke za uspješnu primjenu Strategije sa težištem na edukciji, prevenciji i na koncu represiji. Strategija odražava bezuvjetnu političku opredijeljenost za borbu protiv korupcije i stvaranja sustavnih rješenja za učinkovito sprječavanje i suzbijanje korupcije na svim razinama u ŽP, istaknula je ministrica Andrić.

  Vlada Županije Posavske prihvatila je predložena programska dokumenta županijskih Uprava Zavoda, Službi za tekuću 2016.g.: Program rada Županijske uprave za inspekcijske poslove ( pojašnjenje kazala Mara Dabić), Županijske uprave Civilne zaštite ( pojašnjenje kazao Ilija Jezidžić), Zavoda za javno zdravstvo Županije Posavske ( pojašnjenje kazala Danica Jozić), Županijskog zavoda za pružanje pravne pomoći ( pojašnjenje kazala Melita Huseinović) i Službe za upošljavanje Županije Posavske ( pojašnjenje kazao Stanko Vincetić). Programska dokumenta županijskih institucija bit će proslijeđena na razmatranje najvišem zakonodavnom tijelu – Skupštini Županije Posavske.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti