Više

  Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

  Najčitanije

  Na poziv zastupnika Skupštine Županije Posavske Anesa Osmanovića u Odžaku je održana prezentacija aktivnosti Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom na polju zapošljavanja osoba sa invaliditetom i unapređenja profesionalne rehabilitacije.

  Prezentirani su uvjeti i namjene za koje je moguće aplicirati po javnom pozivu Fonda koji je u tijeku, date su smjernice o načinu apliciranja. Također je istaknuta potreba za  aktivnijem djelovanjem na polju osiguranja naplate posebnog doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

  Predstavnici Fonda su izrazili nadu da će prezentacija rada Fonda u Odžaku doprinijeti povećanju broja aplikacija na  sljedećim javnim pozivima sa područja Posavske Županije , s obzirom na činjenicu da do sada nije zabilježen značajni broj aplikacija sa područja tri posavske općine.

  Fond obavlja sljedeće poslove:

  • provodi politiku razvoja i unapređivanja profesionalne rehabilitacije i upošljavanja osoba s invaliditetom, osim obrazovnih ustanova čija je osnovna djelatnost stjecanje osnovnog i srednjeg obrazovanja,
  • financira i sufinancira programe razvoja privrednih društava za upošljavanje osoba s invaliditetom i zaštitnih radionica,
  • vrši isplate novčanih nadoknada i stimulansa,
  • financira i sufinancira programe za održavanje uposlenosti osoba s invaliditetom;
  • vrši nadzor nad ostvarivanjem prava na novčanu nadoknadu i stimulans i korištenja drugih sredstava Fonda,
  • druge poslove predviđene Odlukom o osnivanju Fonda i Statutom Fonda.
  • Sredstva iz proračuna Federacije,
  • Sredstva posebnog doprinosa iz čl. 18. i 19. ovoga Zakona,
  • Sredstva Federalnoga zavoda za upošljavanje u iznosu od 10% sredstava planiranih financijskim planom Federalnog zavoda za zapošljavanje za aktivnu politiku zapošljavanja u tekućoj godini,
  • Sredstva kantonalnih službi za upošljavanje u iznosu od 5% sredstava planiranih financijskim planom kantonalnih službi za zapošljavanje za aktivnu politiku upošljavanja u tekućoj godini.

  -Prilikom upošljavanja osoba s invaliditetom pod općim uvjetima poslodavci su dužni osobe upošljavati razmjerno ukupnom broju uposlenika u tom subjektu i  to najmanje jednu osobu s invaliditetom na svakih 16 uposlenika. Subjekti koji ne ispune ovu obvezu dužni su mjesečno pri isplati plata obračunati i uplatiti u Fond za poticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom novčani iznos u visini 25% prosječne plate u Federaciji, za svaku osobu s invaliditetom koju su bili dužni uposliti u skladu s Članom 19. Zakona, kazano je Odžaku.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti