Priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija

1410

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA:

– pokreće se podnošenjem zahtjeva nositelja inozemne obrazovne kvalifikacije za priznavanjem, a za maloljetnu osobu zahtjev podnosi roditelj ili skrbnik uz dostavljanje propisane dokumentacije.

UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA:

Pravo na priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije ima državljanin BiH, strani državljanin, izbjeglica, raseljena osoba i osoba bez državljanstva koja ima prebivalište ili boravište u Županiji Posavskoj. Osobe koje nemaju prebivalište ili boravište u Županiji Posavskoj imaju pravo na priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije samo u koliko imaju pravni interes za priznavanjem.

Pravni interes za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije u Županiji Posavskoj ima nositelj kvalifikacije radi:

 1. nastavka obrazovanja u odgojno-obrazovnoj ustanovi na području Županije Posavske, a što se dokazuje potvrdom iz škole ili visokoškolske ustanove;
 2. zasnivanje radnog odnosa na području Županije Posavske, a što se dokazuje potvrdom poslodavca.

Napomena: Postupku priznavanja ne podliježe inozemna obrazovna kvalifikacija stečena u bivšim republikama SFRJ prije 06. 04. 1992. godine, kao ni inozemna obrazovna kvalifikacija čije automatsko priznavanje regulirano posebnim sporazumom ili ugovorom zaključenim između BiH, entiteta, županija, visokoškolskih ustanova i druge države.

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA OSTVARIVANJE PRAVA:

Diploma/Svjedodžba o visokom obrazovanju:

 • orginal ili ovjerena preslika Izvatka iz matične knjige rođenih
 • ovjerena preslika Uvjerenja o položenim ispitima ili dopunska isprava o studiju (orginal na uvid)
 • ovjerena preslika Diplome/Svjedodžbe o visokom obrazovanju (orginal na uvid)
 • ovjerena preslika Svjedodžbe o završenoj srednjoj školi (orginal na uvid)
 • osobna iskaznica na uvid
 • potvrda s fakulteta/potvrda poslodavca ili drugi pravni osnov (u slučaju da nije iz Županije Posavske).

Svjedodžbe srednje škole:

 • orginal ili ovjerena preslika Izvatka iz matične knjige rođenih
 • ovjerene preslike svjedodžbi svih razreda (orginali na uvid)
 • ovjerena preslika Svjedodžbe o završenoj srednjoj školi (orginal na uvid)
 • osobna iskaznica na uvid.

Obrazovne isprave osnovne škole:

 • Orginal ili ovjerena preslika Izvatka iz matične knjige rođenih
 •  Ovjerene preslike obrazovnih isprava prethodno završenih razreda (orginali na uvid)
 • Osobna iskaznica jednog roditelja na uvid.

Napomena: U slučaju da su obrazovne isprve izdane na stranom jeziku, potreban je prijevod svih obrazovnih isprava od strane ovlaštenog sudskog tumača.

U slučaju završene inozemne prekvalifikacije, potrebno je dostaviti i obrazovne isprave prethodno završenog redovitog obrazovanja te dokaz o položenim razlikovnim ili dopunskim ispitima.