Doplatak za djecu

2290

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA:

 • podnošenjem zahtjeva centru za socijalni rad po mjestu prebivališta.

UVJETI OSTVARIVANJA PRAVA:   

 • korisnici prava na doplatak za djecu su roditelj, usvojitelj, staratelj, očuh, maćeha, baka, djed, osoba kojoj je dijete rješenjem nadležnog tijela povjereno na skrb i odgoj i koji živi u kućanstvu s djetetom
 • pravo na doplatak za djecu ostvaruje korisnik koji ima prebivalište u Županiji Posavskoj najmanje dvije godine neprekidno prije podnošenja zahtjeva
 • pravo na doplatak za djecu pripada djetetu do navršene 18. godine života
 • pravo na doplatak za djecu uvećan za 30% pripada obitelji za treće i svako slijedeće dijete
 • pravo na doplatak za djecu uvećan za 50% pripada djetetu bez oba ili jednog roditelja, djetetu s posebnim potrebama, obitelji u kojoj su oba ili jedan roditelj osobe sa invaliditetom sa postotkom invalidnosti od 60% i više, djetetu oboljelom od šećerne bolesti, karcinoma, leukemije, TBC, celijakije i epilepsije, djetetu korisniku pomoći za uzdržavanje – stalne novčane pomoći.

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA OSTVARIVANJE PRAVA:

 • zahtjev za ostvarivanje prava na dječji doplatak
 • dokaz o prebivalištu u Županiji Posavskoj najmanje dvije godine neprekidno prije podnošenja zahtjeva
 • za djecu do šest godina života ovjerena izjava da podnositelj zahtjeva i dijete žive u mjestu prebivališta u Županiji Posavskoj
 • za djecu školske uzrasti potvrda iz škole s prostora Županije Posavske
 • izvod iz matične knjige rođenih za dijete (original ili ovjerena kopija)
 • potvrda iz banke (broj transakcijskog računa) 
 • za obitelj s troje i više djece rodne listove za svu djecu (original ili ovjerena kopija)
 • za djecu bez roditelja smrtni list roditelja, odnosno rodni list za dijete kojem nije utvrđeno očinstvo (original ili ovjerena kopija)
 • dokaz o skrbništvu za djecu pod skrbništvom
 • dokaz o invalidnosti za djecu s posebnim potrebama
 • dokaz o invalidnosti za roditelje s postotkom od 60% i više posto invalidnosti
 • liječnička dokumentacija za dijete oboljelo od šećerne bolesti, karcinoma, leukemije, TBC, celijakije i epilepsije
 • dokaz o korištenju prava na pomoć za uzdržavanje – stalnu novčanu pomoć za dijete korisnika pomoći za uzdržavanje – stalne novčane pomoći
 • korisnik doplatka za djecu dužan je dostaviti potvrdu o redovnom školovanju za dijete do 1. listopada tekuće godine
 • i drugi dokazi potrebni za ostvarivanje prava na doplatak za djecu, a na traženje nadležnog centra za socijalni rad.