Stipendije redovnim studentima medicinskog fakulteta

1068

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA:

 • podnošenjem zahtjeva u Ministarstvu zdravstva i socijalne politike Županije Posavske.

UVJETI OSTVARIVANJA PRAVA:

 • osoba mora  biti redoviti student medicinskog fakulteta u zemlji ili inozemstvu
 • imati prebivalište na području Županije Posavske
 • da se pismeno obveže na radni angažman (upošljavanje) u zdravstvenoj ustanovi u Županiji Posavskoj nakon završetka studija, najmanje za dužinu stipendiranog razdoblja
 • da ne koristi stipendiju po drugom osnovu financiranu iz sredstava Županije Posavske odnosno općina u njezinom sustavu
 • zahtjev se podnosi do prvog prosinca godine u kojoj je prvi puta redovito upisana bilo koja godina studija, odnosno najmanje I. semestar studija medicine.

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA OSTVARIVANJE PRAVA:

 • zahtjev za ostvarivanjem prava na stipendiju
 • dokaz o upisu godine studija, odnosno dokaz o upisu semestra
 • dokaz o prebivalištu na području Županije Posavske – PBA-3
 • pismena izjava o pristanku na radno angažiranje u jednoj od zdravstvenih ustanova u Županiji Posavskoj nakon završetka studija, najmanje za dužinu stipendiranog razdoblja
 • izjava o nekorištenju stipendije po drugom osnovu
 • potvrda iz banke (broj transakcijskog računa).