Prijava početka proizvodnje za ostvarenje federalnih novčanih potpora

Iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlade Županije Posavske obavještavaju poljoprivredne proizvođače da izvrše prijavu početka proizvodnje na Obrascu P-1 za ostvarenje...

Javni oglas za prodaju šumskih drvnih sortimenata

Javni oglas za prodaju šumskih drvnih sortimenataPreuzmi

Popis korisnika županijske novčane potpore 2017. godine

Popis korisnika županijske novčane potpore 2017.godinePreuzmi

PRATITE NAS

1,754ObožavateljiLike
15SljedbeniciSlijediti
9SljedbeniciSlijediti
13PretplatniciPovežite se

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
poljoprivreda@zupanijaposavska.ba
+387 31 712 412

obavlja savjetodavne poslove vezane uz davanje prijedloga oko planiranja rada i provedbu programa od interesa za ministarstvo;
• pomaže u predlaganju, odabiru i provedbi specifičnih programa iz nadležnosti ministarstva;
• daje priopćenja i dogovara kontakte s javnim medijima (radio, televizija, novine, Internet);
• pomaže u pripremi i organizaciji sastanaka, seminara i drugih manifestacija u organizaciji ministarstva;
• obavlja tehničke poslove vezane uz kancelarijsko poslovanje, prijem pismena, pošte i drugih akata i njihovo uvođenje u odgovarajuće knjige evidencije;
• prima i usmjerava telefonske, telefaks i e-mail poruke u okviru ministarstva;
• obavlja daktilografske poslove i poslove arhiviranja;
• zakone, propise i druge opće akte u okviru svoje nadležnosti,
• izrađuje prednacrte, nacrte i prijedloge zakona, drugih propisa i općih akata, nomotehničku obradu propisa, kao i pripremanje izmjena i dopuna propisa iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva;
• daje stručna mišljenja o prednacrtima, nacrtima i prijedlozima zakona, drugih propisa i općih akata, međunarodnih sporazuma, ugovora i drugih akata s aspekta njihove usklađenosti sa Ustavom i pravnim sustavom iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva;
• stručnu obradu sistemskih i drugih pitanja koja služe za izradu zakona, drugih propisa i općih akata,
• priprema stručna pravna mišljenja i pojašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i općih akata povodom upita građana, pravnih osoba i drugih subjekata, ili po službenoj dužnosti;
• priprema prečišćene tekstove zakon i drugih propisa, kao i ispravke tih propisa.
• vodi upravni postupak i rješava u pravnim stvarima u drugom stupnju;
• vodi upravni postupak i rješava najsloženije upravne stvari u prvostupanjskom postupku (poseban ispitni postupak);
• izrađuje ugovore i druge akte koji se odnose na rješavanje imovinsko-pravnih, obligacijskih i dužničko-povjerilačkih odnosa u upravnom postupku, kao i rad na realiziranju tih ugovora i akata;
• izrada i donošenje pojedinačnih kata koji se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u svezi radnog odnosa;
• izrađuju i donose pojedinačna akta koja se odnos na izdavanje odobrenja, suglasnosti, registraciju i drugih akata predviđenih zakonom i drugim propisima;
• pružanje pravne pomoći građanima davanjem stručnih pravnih pojašnjenja, sastavljanje podnesaka (zahtjeva, molbi, žalbi i sl.) i vršenje drugih poslova pravne pomoći sukladnih sa zakonom;
• rješava jednostavne upravne stvari u prvostupanjskom upravnom postupku (skraćeni upravni postupak);
• vođenje postupka radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdavanje odgovarajućih uvjerenja o tim činjenicama;
• provođenje administrativnog izvršenja rješenja i zaključaka sukladno zakonu;
• Prikuplja, obrađuje i sistematizira podatke o prioritetnim programima i projektima u Županiji Posavskoj na temelju propisane metodologije;
• dostavljanje prioritetnih programa i projekata DCU-u u cilju pripreme federalnog program javnih investicija;
• praćenje i izvješćivanje o implementaciji projekata na razini Županije Posavske i općina na temelju propisane metodologije;
• suradnja sa DCU i organizacijskim jedinicama uspostavljenim u federalnim ministarstvima i jedinicama u općinama;
• ustrojavanje, održavanje i razvoj baze podataka od važnosti za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo na prostoru Županije Posavske;
• tehničku potporu kod izrade prezentacija, provedbe predavanja, stručnih seminara i svih ostalih oblika edukacije državnih službenika, poljoprivrednih proizvođača te drugih pravnih i fizičkih osoba
• ostale pomoćne i tehničke poslove nužne za normalno funkcioniranje Ministarstva.

Ministar
Mato Brkic
Email:
+387 31

provodi utvrđenu politiku Skupštine i Vlade Županije Posavske, izvršava zakone, propise i druge opće akte u okviru svoje nadležnosti,
• obavlja upravno-nadzorne, studijsko-analitičke i stručno-operativne poslove u oblasti poljoprivrede, šumarstva, veterinarstva i zaštite bilja;
• prati stanje u oblasti, daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja, i odgovoran je za stanje u oblasti poljoprivrede, veterinarstva i šumarstva,
• analizira mjere agrarne politike na entitetskoj i državnoj razini i daje prijedloge za njihovo unapređenje ili uvođenje novih mjera s ciljem stvaranja što povoljnijeg okruženja za razvoj poljoprivrednih gospodarstava;
• planira, organizira i kontrolira provedbu mjera agrarne politike na županijskoj razini;
• predlaže, implementira i kontrolira provedbu mjera županijskih, entitetskih i državnih poticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji;
• prati razvoj poljoprivrednih gospodarstava, predlaže mjere za njihov strukturni preustroj i pomaže im da se prilagode potražnji na tržištu;
• planira i organizira programe edukacije, stručna predavanja i suradnju sa znanstvenim i stručnim organizacijama iz oblasti poljoprivrede i ekonomije;
• planira, organizira i kontrolira rad Poljoprivredne stručne službe Županije Posavske;
• planira, organizira i kontrolira rad Uzgojno selekcijske službe;
• prati rad i djelovanje organa uprave u općinama u obavljanju poslova vezanih za poljoprivredu, a od općeg interesa za Županiju;
• u granicama svojega djelokruga kontrolira upravno djelovanje organa uprave u općinama, te usmjerava i usklađuje njihov rad u Županiji;
• daje stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za oblast poljoprivrede i šumarstva;
• surađuje s drugim organima, odgovarajućim organizacijama i zajednicama u izradi prijedloga mjera ekonomske i zemljišne politike i drugih sistemskih mjera i rješenja i provođenju tih mjera i rješenja;
• u granicama svojeg djelokruga daje stručne upute i pruža stručnu pomoć organima uprave općina i odgovarajućim pravnim  i fizičkim osobama;
• koordinira rad organa, organizacija i zajednica u provođenju mjera agrarne i šumsko-gospodarske politike i drugih sistemskih mjera i rješenja;
• obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na poljoprivredu, veterinarstvo, šumarstvo i lovstvo,
• vodi evidenciju o provedenim komasacijama i arondacijama, te o promjenama namjene poljoprivrednog zemljišta;
• verificira procjene šteta od elementarnih nepogoda;
• verificira procjene šteta od zaraznih i nametničkih bolesti domaćih životinja;
• prati stanje organiziranosti u oblasti veterinarstva i izvršenje zadataka i poslova u zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti;
• prikuplja i obrađuje podatke o epizootiološkom stanju u Županiji Posavskoj i drugim županijama-kantonima, entitetu i državama, zdravstvenoj ispravnosti namirnica životinjskog podrijetla i životinjske hrane, umjetnoj oplodnji životinja i. obavljanju drugih poslova u zdravstvenoj zaštiti i veterinarskoj djelatnosti, izrađuje analize i izvješća;
• poduzima odgovarajuće preventivne akcije i mjere u cilju sprečavanja kršenja zakona i drugih propisa u oblasti veterinarstva;
• pruža pomoć veterinarskoj službi u provedbi zakonskih propisa i mjera;
• obavlja i druge poslove koje odredi ministar.
provodi utvrđenu politiku Skupštine i Vlade Županije Posavske, izvršava zakone, propise i druge opće akte u okviru svoje nadležnosti,
• obavlja upravno-nadzorne, studijsko-analitičke i stručno-operativne poslove u oblasti vodoprivrede;
• priprema planove obrane od poplava i planove zaštite voda;
• daje stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za oblast vodoprivrede;
• pruža stručnu pomoć organima uprave, poduzećima i drugim organizacijama u svezi s pitanjima iz područja vodoprivrede,
• osigurava provođenje zakona i drugih propisa radi održavanja jedinstvenog režima voda i ostvarivanja vodoprivredne djelatnosti, uređenje vodotoka i zaštite od štetnog djelovanja voda, opskrbe vodom i zaštite voda od zagađivanja;
• priprema izvješća, analize i prijedloge mjera iz oblasti gospodarenja vodama za potrebe Vlade Županije Posavske;
• daje mišljenja i upute za provođenje Županijskih propisa iz ove oblasti;
• prati i analizira obavljanje vodoprivredne djelatnosti putem vodoprivrednih poduzeća;
• osigurava provođenje obrane od poplave i koordinira rad sa stožerom civilne zaštite prema vodoprivrednim poduzećima i drugim osobama prilikom nastupa redovne i izvanredne obrane od poplava;
• izdaje vodoprivredne uvjete, vodoprivredne dozvole i vodoprivredne suglasnosti;
• sudjeluje u definiranju, preuzimanju i ostvarivanju obveza koje se odnose na
međužupanijske, međuentitetske i međudržavne vode radi jedinstvenog rješavanja vodoprivredne problematike;
• obavlja poslove koji se odnose na provođenje politike, neposredno izvršavanje, primjenu zakona, te drugih propisa i akata, rješava u upravnim stvarima, obavlja upravni nadzor i prati stanje u oblasti vodoprivrede;
• obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na vodoprivredu i prati izvršenje programa rada vodoprivredne inspekcije;
• obavlja i druge poslove koje odredi ministar.
Uprava za šumarstvo Županije Posavske obavlja poslove osnovne djelatnosti i poslove administrativno- tehničke i pomoćne djelatnosti iz oblasti šumarstva i to:
• prikuplja podatke i vodi bazu podataka o stanju i razvoju svih šuma i vodi katastar šuma i šumskog zemljišta na području Županije;
• priprema županijski šumsko-razvojni plan i podnosi ga ministru;
• prati dinamiku poslova na izradi šumskogospodarskih osnova i njihovo realiziranje;
• vodi evidenciju objekata za proizvodnju i doradu šumskog sjemena i proizvođača šumskog i ukrasnog drveća i grmlja;
• obavlja poslove izvještajno-dojavne službe i prati stanje i stupanj oštećenosti šuma i o tome izvještava Federalnu upravu;
• osigurava neposrednu zaštitu šuma putem čuvarske službe;
• ustupa poslove glede gospodarenja šumama i šumskim zemljištem u državnom vlasništvu i prati izvršenje ugovornih obveza;
• prati realizaciju programa integralne zaštite šuma;
• usuglašava šumskogospodarske osnove sa prostornim planovima Županije i općina, vodoprivrednim osnovama, lovno-privrednim osnovama i evidencijama koje se vode u Zavodu za zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa;
• daje mišljenja na šumskogospodarske osnove;
• prati ekonomsko stanje šumarstva na području Županije i podatke dostavlja Federalnoj upravi;
• priprema i izrađuje programe iz oblasti šumarstva koji se financiraju ili sufinanciraju iz namjenskog fonda Županije;
• sudjeluje u izradi stručnog mišljenja za proglašenje zaštitnih i šuma s posebnom namjenom;
• provodi programe i potiče znanstveno-istraživačku djelatnost, organizira savjetovanja i pruža stručnu pomoć županijskom šumsko-gospodarskom društvu;
• izrađuje planove za izgradnju i održavanje šumskih prometnica i zaštitu izvorišta i vodotoka unutar šumskih resursa uz suglasnost nadležnog organa za poslove vodoprivrede;
• prati provođenje jedinstvenih cijena šumskih proizvoda;
• upoznaje javnost sa stanjem šuma i izdaje prigodne stručno-popularne publikacije o stanju šuma i njihovom značenju;
• izrađuje godišnji plan rada, financijski plan i godišnje izvješće te ih dostavlja ministarstvu;
• obavlja i druge poslove i zadatke koji proizlaze iz zakona ili po zahtjevu ministra.
Uprava za šumarstvo obavlja i poslove neposredne zaštite šuma od bespravnog prisvajanja i korištenja, šumskih požara i drugih elementarnih nepogoda, biljnih bolesti i štetočina, kao i obavljanja poslova gospodarenja privatnim šumama koja obuhvaća označavanje stabala za sječu, primanje i premjeravanje izrađenih proizvoda, izdavanje otpremnog iskaza, planiranje šumsko-uzgojnih radova i vođenja evidencija o izvršenim radovima i provedenim mjerama predviđenim šumsko-razvojnim planovima, šumsko-gospodarskom osnovom i izvedbenim projektom».

Preuzimanje